Publications

2023

 1. raydf.gif
  RayDF: Neural Ray-surface Distance Fields with Multi-view Consistency
  Zhuoman Liu, Bo Yang, Yan Luximon, Ajay Kumar, and Jinxi Li
  NeurIPS, 2023
 2. sdt.png
  Disentangling Writer and Character Styles for Handwriting Generation
  Gang Dai, Yifan Zhang, Qingfeng Wang, Qing Du, Zhuliang Yu, Zhuoman Liu, and Shuangping Huang
  CVPR, 2023
 3. ahfe23.png
  Anatomical Landmark-Guided Deformation Methods for Cranial Modeling
  Zhuoman Liu, Yan Luximon, Wei Lin Ng, Eric Chung, and Jie Zhang
  AHFE, 2023

2021

 1. scgn.png
  Deep view synthesis via self-consistent generative network
  Zhuoman Liu, Wei Jia, Ming Yang, Peiyao Luo, Yong Guo, and Mingkui Tan
  TMM, 2021